IPARD Proje Danışmanlığı

IPARD Proje Danışmanlık,Doğru Açı Proje

IPARD II Nedir?( Instrument for Pre-Accession Assistance on Rural Development- Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı)

Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulaması yürütülen ve uygun harcamalar karşılığında yatırımcılara geri ödemesiz olarak kullandırılan program fonudur.

Programın Kaynağı Nedir?

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

IPARD II Programının Amacı Nedir?

Hedeflenen yatırımlar vasıtasıyla  tarım sektörünün (işleme dahil) sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması ve gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının üstlenilmesinin teşvik edilmesi, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmasıdır.

IPARD Programı Kapsamında Karşılanan Giderler Nelerdir?

  • Yapım İşleri
  • Makine-Ekipman Alımı
  • Hizmet Alımı
  • Görünürlük Harcamaları

IPARD Uygulama İlleri Nerelerdir?

Kırsal Kalkınma (Ipard II) Programı Destek Sağlanacak Alanlar Nelerdir?

Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

1-      Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,

2-      Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,

3-       Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,

4-       Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı*

5-       Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri*

6-       Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları*

*Bu alanlar ile ilgili TKDK kurumu daha sonraki dönemde başvuru alımı yapacaktır.

IPARD PROJELERİ KAPSAMINDA MİNİMUM % 50 HİBE İLE GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİMİZ YATIRIM KONULARI VE YAKLAŞIK MALİYETLERİ

Tedbirler

Alt Tedbirler

Kapasiteler

Proje Bütçeleri

(Euro)

Destek Oranları

101

 

1-       Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 

10-120 baş süt ineği

(100 baş 1.000.000 £)

5-50 manda

50-500 baş koyun veya keçi

20.000 £-

1.000.000 £

%60-70

 

2-       Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

1. Kırmızı Et

30-250 baş besi sığırı

(250 baş 500.000 £)

10-50 manda

100-500 baş küçükbaş koyun veya keçi

(500 baş 500.000-700.000 £)

20.000 £-

1.000.000 £

2.Kanatlı Eti

5.000-50.000 broiler/dönem

(50.000 adet/dönem 500.000 £)

1.000-8.000 hindi/dönem

20.000 £-

500.000 £

350-3.000 kaz/ dönem

20.000 £-

250.000 £

1.       Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

20.000-100.000 yumurta tavuğu

20.000 £-

1.000.000 £

103

1-       Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

1.Süt İşleme Tesisleri

10-70 ton/gün

30.000 £-

3.000.000 £

%50

 

2.Süt Toplayan Üretici Örgütleri

Mak.70 ton/gün

30.000 £-

1.000.000 £

2-       Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

1.Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama

30.000 £-

3.000.000 £

2.Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama

3-       Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Max. 10.000 m3 kapasiteli soğuk hava tesisleri

30.000 £-

1.250.000 £

4-       Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

100-2.000 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu, kabuklu

300-1.000 ton/yıl su ürünleri ya da kültür balıkçılığı ürünleri

50.000 £-

1.500.000 £

302

1-       Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

1.Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi ve Pazarlanması

2.Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Pazarlanması

 

5.000 £-

500.000 £

%65

 

2-       Arıcılık ve Balın Üretilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması

30-500 kovan

3-       Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

Süt İşleme max. 10 ton/ gün

Et İşleme max. 0,5 ton/ gün

Zanaatkarlık Ürünleri

Katma Değerli Ürünler

4-       Kırsal Turizm

Max. 25 oda kapasiteli

5-       Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

100-200 ton/yıl

6-       Makine Parkları

 

7-       Yenilenebilir Enerji Yatırımları

1 MW 1.000.000£

 

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR İÇİN IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ

KRİTER

PUAN

Tarımsal işletmenin yatırımın sonunda nihai kapasitesi, aşağıda belirtilen eşik değerlerden daha düşük olan küçük ölçekli tarım işletmeleri:

• Süt üreticileri için; 50 süt ineği, 25 süt veren manda veya 250 koyun ya da keçi

• Et üreticileri için; 100 sığır, 25 manda veya 250 koyun ya da keçi

• 25.000 broyler

• 50.000 yumurta tavuğu

• 4.000 hindi

• 1.500 kaz

40

Yatırımın uygun harcamalar toplamının 500 bin TL veya altında olması:

20

Gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) yatırımın yapıldığı ilçede ikamet ediyorsa:

20

Gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) kadın ise:

10

Yatırım yenilenebilir enerji içeriyorsa:

10

TOPLAM

100

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE ILGILI FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR İÇİN IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ

KRİTER

PUAN

Eğer başvuru sahibinin mevcut bir işletmesi ise:

40

Eğer başvuru sahibi bir üretici örgütü ise:

25

Eğer yatırım 3 milyon TL’den daha az ise:

20

Eğer yatırım, atıkların veya yan ürünlerin işlenmesi veya yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise:

15

TOPLAM

100

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME İÇİN IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ

GENEL SEÇİM KRİTERLERİ

PUAN

Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa:

10

Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse:

10

Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa:

10

Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa:

10

Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse:

20

Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse:

10

Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi kurulumu içeriyorsa:

10

TOPLAM

80

Her Bir Sektör İçin Özel Seçim Kriterleri

Hayvansal ve bitkisel üretimin

çeşitlendirilmesi, hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

Başvuru sahibi, mevcut bir tarımsal işletme/firma ise ve Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahipse:

10

Proje, üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin tümünü içeriyorsa:

10

Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

Yatırım, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan bir Coğrafi İşarete sahip sertifikalı bir yerel tarım veya gıda ürünü / veya geleneksel el sanatları üretimini hedefliyorsa:

20

Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

Başvuru sahibi, mevcut bir konaklama tesisi / işletmesi (yeme içme tesisi / rekreasyon tesisi) ise:

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Alabalık, sazan, çipura ve levrek dışındaki türler yetiştiriliyorsa:

Makine Parkları

Başvuru sahibi, tarımsal makine ve ekipmanlar için bakım ve tamir

hizmetleri sağlayan veya bu tür ekipmanlar için kiralama hizmetleri

sunan mevcut bir işletme, örgüt, birlik veya kooperatifse:

Yenilenebilir Enerji Tesisleri

Başvuru sahibi yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan bir gerçek kişi ise:

TOPLAM

100